Vedtægter

Vedtægter for Farum Haveforening

 

§1 Foreningens navn er Farum Haveforening og foreningen er hjemmehørende i Furesø¸ kommune.

§2 Som medlemmer kan kun optages borgere, der er bosat i Furesø¸ kommune.

§3 Foreningens formål er at oprette og drive nyttehaver i Furesø kommune.

§4 Der kan kun tildeles 1 have pr husstand.

§5 En have må ikke overdrages eller udlånes.

§6,1 Haveforeningens bestyrelse består af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær og 3 bestyrelsesmedlemmer, der alle bliver valgt for 2 år.

§6,2 Formanden, sekretæren samt 1 bestyrelsesmedlem vælges ulige år. Næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

§6,3 Derudover vælges 2 suppleanter, 1 revisor og en revisorsuppleant, der alle vælges for 1 år af gangen.

§6,4 Genvalg kan finde sted.

§6,5 Som formand kan kun vælges en person, der har været aktiv medlem i mindst 2 sammenhængende år.

§6,6 Skulle en af de 4 førstkommende poster blive ledig i en valgperiode, rykker indtil førstkommende generalforsamling et af de meninge bestyrelsesmedlemmer ind i denne post og erstattes af en suppleant.

§6,7 Udover bestyrelsesmedlemmer kan generalforsamlingen vælge tillidsfolk til at varetagelse af specifikke opgaver.

§6,8 Medlemslisterne er fortrolige og skal bero i hele bestyrelsen. De må ikke udleveres til andre uden generalforsamlingens godkendelse.

§7,1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og er altid beslutningsdygtig, dog således , at kun forslag, der er kommet formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen eller ændringsforslag til disse fremkommet på generalforsamlingen, kan vedtages. Kandidatforslag til bestyrelsesposter eller andre tillidserhverv kan dog endeligt fremkomme på generalforsamlingen.

§7,2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november.

§7,3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst 33% af de stemmeberettigede medlemmer ønsker dette. Bestyrelsen er da forpligtig til senest 14 dage efter en sådan begæring at foretage indkaldelsen. Indkaldelsen skal være vedlagt begrundet dagsorden og med den i §7,4 nævnte varsel.

§7,4 Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel.

§7,5 Forslag til dagsorden skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne.

§7,6 Ved afstemning er et simpelt flertal afgørende.

§7,7 Hver have har en stemme.

§7,8 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte følgende.
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæ¦ggelse af regnskab.
4. Valg ifølge vedtægterne.
5. Indkommende forslag
6. Eventuelt

§8,1 Generalforsamlingen træffer afgørelse om kontingentets størrelse efter indstilling fra bestyrelsen.

§8,2 Kontingentet betales en gang årligt, senest 1 februar med opkrævning sendt ud 1 måned før.

§8,3 Regnskabsåret går fra 1 september til 31 august.

§8,4 Der kan ikke ske refusion i kontingentet.

§9,1 Tegningsret for foreningen: formanden og kassereren tegner foreningen.

§9,2 Ordenreglementet udfærdiges af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen.

§10,1.1 Medlemmer, der ikke overholder vedtægter, ordensregler eller kontingentfrist, kan ekskluderes af haveforeningen med 14 dages varsel. Beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen.

§10,1.2 Eksklusion kan først ske, efter at bestyrelsen har givet medlemmet en advarsel/påmindelse om at at overholde ordenreglerne, herunder overholdelse af reglerne størrelsen af det tilladte byggeri på havelodderne. Advarsel/påmindelse kan ske ved almindeligt brev eller ved personlig aflevering af advarsel/påmindelse til medlemmet.

§10,1.3 såfremt det påtalte forhold ikke er efterkommet senest 14 dage, efter medlemmet har modtaget advarsel/påmindelse fra bestyrelsen, kan endelig opsigelse/eksklusion ske. Opsigelsen/eksklusionen meddeles ved anbefalet brev eller ved brev som afleveres ved personlig henvendelse til medlemmet.

§10,2 Medlemmer, der uden foregående tilladelse tilegner sig eller blot fjerner effekter fra andres haver, kan ekskluderes med øjebliklig varsel. Politianmeldelse kan tages i anvendelse.

§10,3 Medlemmer er pligtige skriftligt at meddele bestyrelsen(formand eller sekretær), hvis der sker adresseændring. Der kan ikke gøres krav på orientering i tiden fra flytning til adresseændring er meddelt.

§11,1 ændring af vedtægter samt opløsning af forening kan kun ske, såfremt 2/3 af medlemmerne ønsker det eller ved simpelt flertal på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger.

§11,2 Foreningens aktiver skal gå til almennyttige formål. Generalforsamlingen træffer afgørelse om, hvad der skal ske med foreningens aktiver

Comments are closed.