Ordensregler

Ordensregler

Ordensregler gældende for Farum Haveforening.

 • 1 Etablering af skure, drivhuse og læhegn skal følge lokalplanen 39,1
 • 2 Opstilling af telte, campingvogne og trampoliner er forbudt, små legetelte, små soppebassin ( max 50 l) undtaget i dagtimerne. Der må ikke overnattes på området.
 • 3 Kørsel på området er kun tilladt med bestyrelsens godkendelse. Og at det skønnes at det er forsvarligt at køre på området.
 • 3.1 Det er ikke tilladt at parkere i haveforeningen. Kun af / pålæsning er tilladt. Man må max køre 10 km i haveforeningen.
 • 4 Der må ikke drives jagt på området.
 • 5 Bål og afbrænding af haveaffald er forbudt. Der må kun grilles, hvis det ikke er til gene for de nærtliggende naboer. Madaffald og effekter, der har været i berøring med madvarer, skal straks tages med ud af have området af hensyn til rottefaren.
 • 6 Den grønne container skal benyttes til affald. Lågerne skal holdes lukket for at forhindre lugtgener, udflydende genstande og indtrængende skadedyr. Sten og kompostbart haveaffald må kun anbringes på de af bestyrelsen anviste pladser.
 • 6a Der må ikke stilles affald ved siden af containeren.
 • 6b Batterier ( alle str) må ikke smides i containeren. De skal på genbrugspladsen.
 • 6c Gamle huse/ skure og træhegn samt større ting skal man selv bortskaffe. Det skal ikke i containeren.
 • 7 Foreningens materiel, bygninger eller anlæg må ikke beskadiges eller benyttes uhensigtsmæssigt. Ved misbrug eller vandalisme kan bestyrelsen kræve erstatning og / eller udvisning af haveforeningen. Tyveri i haveforeningen er udsmidningsgrund.
 • 8 Det er ikke tilladt at holde høns, kaniner eller andre husdyr. Hunde skal holdes i snor.
 • 9 Haverne skal dyrkes og holdes i en stand og tilplantning, så de ikke går i forfald til ulempe for efterfølgende brugere og til gene for naboer. Haverne bør have sin egen kompost. Havelejerne skal renholde, slå græsset en ½ m udenfor egen have, samt klippe buske som hænger ud over skellet. Ligeledes må fælles stien ved egen have ikke blokeres af haveaffald, henkastet sten, henstillede biler, cykler, trillebøre eller lignende til hindring for andres færden.
 • 10 Der må ikke efterlades effekter som poser, aviser, parasoller, spande og lign. Der ved kraftig blæst kan flyve bort til beskæmmelse af området. Plastikafdækning skal være solidt fastgjort, at den ikke kan flyve og straks efter anvendelse skaffes af vejen. Det er ikke tilladt at bruge plastposer og sølvpapir som fugle skramsel, da dette kan flyve væk og forurene vores haveforening.
 • 11 Haverne må ikke dyrkes med planter i strid med dansk lovgivning. Træer og buske må ikke plantes, så de er til gene for naboer, d.v.s. for træer minimum 2 m fra skel, 3m fra nordskel, og skal holdes beskåret, så de ikke rækker ud over eget skel og har max en højde på 2½ m.( jvr lokalplanen 39.1) Flerårige planter skal i øvrigt anbringes i så god afstand fra naboskel, at der kan holdes rod- og stængelfrit ved gravning i minimum ½ m bredde. Med ”skel” menes her, grænsen til andre daghaver.
 • 12 Haverne skal være forsynet med tydeligt havenummer.
 • 13 Hækbeplantning må kun foretages med løvfældende planter uden jordknolde eller – stængler og skal mod naboer holdes beskåret til max højde af ½ m. Skelbeplantning må kun foretages i enighed med naboen. Skelmarkering må ikke foretages med brædde- eller stolpehegn, trådnet, flethegn eller lign., men kan antydes med en udspændt tråd, som ” tøjsnor” (ø.4-10mm) i en højde af 30-50cm. Denne opmærkning skal til stadighed holdes intakt eller helt fjernes. Ved niveauforskel i terrænet må jordudskridning dog hindret med nedgravet, stolpesikrede brædder med en højde på max 10 cm over øvre jordoverflade. En sådan sikring skal til stadighed holdes intakt eller helt fjernes.
 • 14 Vanding med slange er kun tilladt, hvis medlemmer, der vander med kande, ikke generes, og indenfor tidsrummet, hvor man må vande. Vandslanger må ikke fastmonteres på hanerne, så observation af rindende vand hindres. Der må ikke renses grøntsager, fodtøj eller lign. Under rindende vand – Endvidere skal vandværkets vandingsforbud overholdes. DER MÅ KUN VANDES MED HÅNDHOLDT SLANGE ELLER VANDKANDE. Vanding med slange , først efter kl 16.
 • 15 Hvis der konstateres mosegrise, jordbier og hvepsebo i haven, har man pligt til selv at bekæmpe / udrydde disse. Observation af rotter skal meddeles bestyrelsen og udlægning af bekæmpelsesmidler må ikke hindres eller fjernes.
 • 16 De omkransende beplantningsbælter må ikke benyttes til ophold, henlæggelse af effekter eller affald, ligesom de ikke må gennemtrænges udenfor de anførte stigennemføringer.
 • 16a Færdsel og ophold i andres haver er ikke tilladt. Det er udsmidningsgrund per omgående.
 • 17 Nødtørft må ikke forrettes, så det er til gene for andre – medlemmer såvel for forbipasserende.
 • 18 Eneste tilladte adgangsvej for motorkørende er af Nordvangsgyden. Motorkøretøjer skal parkere på P pladsen.
 • 19 Medlemmerne er ansvarlig for deres børns og gæsters overholdelse af vedtægter og ordensregler.
 • 20 Boldspil i haverne og offentlig område er ikke tilladt.
 • 21 Der er forbud mod trampolin, rutsjebane og gynger i haverne
 • 22 Hvor lokalplanen for området er mere restriktiv end nærværende ordensreglement, er denne at følge.
 • 23 Coronaregler : restriktioner fra det offentlige skal overholdes.
 1. marts 2024

Comments are closed.