Ordensregler

Ordensregler gældende for Farum Haveforening

§1 Etablering af skure, drivhuse og læhegn skal følge lokalplanen 39,1.

§2 Opstilling af telte og campingvogne er forbudt, små legetelte undtaget i dagtimerne. Der må ikke overnattes på området.

§3 Kørsel på området er kun tilladt med bestyrelsens godkendelse.

§4 Der må ikke drives jagt på området.

§5 Bål og afbrænding af haveaffald er forbudt. Der må kun grilles, hvis det ikke er til gene for de nærtliggende havemedlemmer. Madaffald og effekter, der har været i berøring med madvarer, skal straks tages med ud af have området af hensyn til rottefaren.

§6 Den grønne container skal benyttes til affald. Lågerne skal holdes lukkede for at forhindre lugtgener, udflydende genstande og indtrængende skadedyr. Sten og komposterbart haveaffald må kun anbringes på de af bestyrelsen anviste pladser.

§7 Foreningens materiel, bygninger eller anlæg må ikke beskadiges eller benyttes uhensigtsmæssigt. Ved misbrug eller vandalisme kan bestyrelsen kræve erstatning og/eller udvisning af haveforeningen.

§8 Det er ikke tilladt at holde høns, kaniner eller andre husdyr. Hunde skal føres i snor.

§9 Haverne skal dyrkes og holdes i en tilstand og tilplantning, så de ikke går i forfald til ulempe for efterfølgende brugere og til gene for naboer. Haverne bør have deres egen kompost. Gangene ud for haverne skal ligeledes renholdes og må ikke blokeres af haveaffald, henkastede sten, henstillede biler, cykler, trillebøre eller lignede til hindring for andres færden.

§10 Der må ikke efterlades effekter som poser, aviser, parasoller, spande, plader og lignede, der ved kraftig blæst kan flyve bort til beskæmmelse af området. Plastikafdækning skal være sollidt fastgjort, at den ikke kan flyve og straks efter anvendelsen skaffes af vejen.

§11 Haverne må ikke dyrkes med planter i strid med dansk lovgivning. Træer og buske må ikke plantes, så de er til gene for naboer, dvs for træer minimum 2 m fra skel, 3 m fra nordskel, og skal holdes beskåret, så de ikke rækker ud over eget skel og max hælde på 2½ m. Flerårige planter skal i øvrigt anbringes i så god en afstand fra naboskel, at der kan holdes rod- og stængelfrit ved gravning i minimum ½ m bredde. Med naboskel menes her grænsen til andre daghaver.

§12 Haverne skal være forsynet med tydeligt nummer.

§13 Hækbeplantning må kun foretages med løvfældende planter uden jordknolde eller stængler og skal mod nabohave holdes beskåret til en max højde af ½ m. Skelbeplantning må kun foretages i enighed med naboen. Skelmarkering må ikke foretages med brædder- eller stolpehegn, trådnet, flethegn eller lignede, men kan antydes med en udspændt snor, (. 4-10 mm) i en højde 30-50 cm. Denne opmærkning skal til stadighed holdes intakt eller helt fjernes. Ved niveauforskel i terrænet må jordskridning dog hindres med nedgravede, stolpesikrede brædder med en højde på max 10 cm over øvre jordoverflade. En sådan sikring skal til stadighed holdes intakt eller helt fjernes.

§14 Vanding med slange er kun tilladt, hvis medlemmer, der vander med kande ikke generes. Vandslanger må ikke fastmonteres hanerne, så observation af rindende vand hindres. Der må ikke renses grøntsager, fodtøj eller lignende under rindende vand. Endvidere skal vandværkets vandingsforbud overholdes.

§15 Hvis der konstateres mosegrise i haven, har man pligt til at bekæmpe/udrydde disse. Observation af rotter skal meddeles bestyrelsen og udlægning af bekæmpelsesmidler må ikke hindres eller disse fjernes.

§16 De omkransende beplantningsbælter må ikke benyttes til ophold, henlæggelse af effekter eller affald, ligesom de ikke må gennemtrænges udenfor de anførte stigennemføringer. Færdsel/ophold i andres haver er ikke tilladt , jvf. §10.1.1 i vedtægterne.

§17 Nødtørft må ikke forrettes, så det er til gene for andre medlemmer såvel som forbipasserende.

§18 Eneste tilladte adgangsvej for motorkørende er ad Nordvangsgyden. Motorkøretøjer skal parkeres på P-pladsen.

§19 Medlemmerne er ansvarlige for deres børn og gæsters overholdelse af vedtægter og ordensregler.

§20 Hvor lokalplanen for området er mere restriktiv end nærværende ordensreglement, er denne at følge.

Comments are closed.